Loppiano, Kirche Theotokos, mit Kardinal Vlk im Februar 2011